Home · Blog · Spotkanie raportujące – zapowiedź spotkania – projekty EFS

Katarzyna Sienkiewicz – szkolenia dla firm

Nowe wpisy
Spotkanie raportujące – zapowiedź spotkania – projekty EFS

W związku z finalizacją działania funduszowego nr HRD/53 8 9 /2014 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą diagnozie wydatkowania dotacji z Szwajcarskiego Priorytetu Edukacyjnego
Harmonogram dyskusja podczas konferencji zawiera następujące podgrupy zadaniowe:
 • Analiza struktury projektów i charakterystyka beneficjentów działań: 1.1. Inwestycje w gospodarstwach rolnych, 1.5. Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych, 2.4. Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia r
 • Determinanty rozwoju współpracy międzynarodowej beneficjentów funduszy strukturalnych na poziomie Narodowej Strategii Spójności
 • Badanie wpływu funduszy strukturalnych wykorzystanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa na rozwój regionalny woj. podkarpackiego, lubelskiego i podlaskiego
 • Parki naukowo-technologiczne jako instrument polityki wspierania innowacji i dyfuzji wiedzy
 • Pomiar sprawności wdrożenia priorytetów EFS na przykładzie kursu podyplomowego Biznesowe Warsztaty Sprzedażowe
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 w zakresie wczesnej identyfikacji barier - streszczenie
 • Badanie ewaluacyjne w zakresie efektywności i skuteczności działań informacyjno-promocyjnych, prowadzonych w województwie mazowieckim przez instytucje zaangażowane we wdrażanie regionalnego komponentu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
 • Ocena satysfakcji wybranych grup klientów Departamentu ds. PO KL Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi
 • Ewaluacja systemów i struktur zarządzania Instytucji Pośredniczącej dla Priorytetu III PO KL w kontekście skuteczności i efektywności wdrażania działań Priorytetu
 • Ocena bieżącej realizacji projektów realizowanych w ramach XI Priorytetu w kontekście identyfikacji występujących barier i problemów.
 • Analiza i identyfikacja podmiotów podejmujących lokalne inicjatywy na terenach wiejskich
 • Badanie barier wpływających na jakość projektów wspierających inicjatywy lokalne (Działanie 6.3, 7.3, 9.5)
 • Ocena korzyści uzyskiwanych przez Państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w Polsce - Aktualizacja 2010
  Projekt będzie omówiony pod kątem analizy ex post w następujących dofinansowanych sektorach (przyporządkowanie wg PKD).:
 • Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych
 • Produkcja pozostałych wyrobów ceramicznych
 • Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych
 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
 • Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych
 • DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA
 • Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych
  Dla priorytetu „Szkolenia analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: słubicki oraz grójecki
  Upoważnieni beneficjenci to: Fabryka Dywanów "AGNELLA" S.A.., Pabianickie Zakłady Tkanin Technicznych S.A., DAZ-TRONIK s.c., Spółdzielnia Inwalidów KARPATY, Spółdzielnia Mieszkaniowa ZIELONE WZGÓRZE , Telewizja Kablowa Strzebielino , Bank Handlowy w Warszawie S.A., CGS DRUKARNIA , Hurtownia Narzędzi Seger R. Zygmunt W. Ozga Spółka Jawna, NEXUM Sp. z o.o., PR Internet for Construction Katarzyna Trzcielińska, Zakłady Metalowe "MESKO" S.A., JEREMY Sp. z o.o., Moller Polska Sp. z o.o., T4B
  Wszystkich Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.

  06.06.2015. 15:16